مسئول حضور و غیاب (آقای عنقا)    021 - 84222240   
مسئول فنی و طراح سامانه (آقاي رسولی)    021 - 84222313   

جهت اعلام اشكالات احتمالي سيستم با شماره های فوق و یا با اداره فناوری اطلاعات به آدرس admin@nahad.ir مكاتبه فرمایید.
بازگشت بازگشت